دسته بندی :

بخند :))

بخند ۳ :))

تمام لطبفه های زیر به طور اختصاصی توسط بخدانید از سایت های خارجی ترجمه گردیده اند ،بنابراین اشتراک و کپی برداری از…

بخند :)) ۲

بخند در بخدانید لطیفه هایی با ترجمه اختصاصی بخدانید آنهایی که در انتهایشان * دارند چرا باید…

بخند:)

تو خیابون با تلفن حرف میـزدم تو پارک یه آقاهه از بغلم داشت رد میشد... با تلفن گفتم من اونو زنده میخوام صبر…