آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۹۶

بخند:)

تو خیابون با تلفن حرف میـزدم تو پارک یه آقاهه از بغلم داشت رد میشد... با تلفن گفتم من اونو زنده میخوام صبر…

لطیفه ۲

تهرانيه تو حج، پرده كعبه رو گرفته بود مي گفت: خدايا توبه... ديگه براي غضنفر جوك نمي سازم! يه دفعه غضنفر میزنه رو…